Læringshistorier fra våre medlemsorganisasjoner

Kristelig studieforbund (K-stud) er alltid på jakt etter gode læringshistorier fra våre medlemsorganisasjoner. Det er flott å kunne se hva støtten fra K-stud konkret er med på å bidra med.

I denne artikkelen får du tilgang til flere læringshistorier fra enkeltpersoner som har deltatt i kurs og studiegrupper som har fått tilskudd fra K-stud. Få inspirasjon av disse eksemplene til å starte en studiegruppe eller å utvikle et kurs ute i ditt lokalmiljø.

Her forteller deltakere i Sofienbergkoret om betydning av å være med der (laget av Sylvio Carvalho):

I denne videoen forteller Ruben om hvordan han bruker i arbeidslivet det han har lært gjennom å delta i en studiegruppe i Salt Bergenskirken:

Her ser du en deltaker i gruppen Y`s men i Råde fortelle hva han har lært  av å være med der:

 

Under følger to eksempler, den ene fra en lokalmenighet i Den norske kirke, den andre fra pinsebevegelsen. Sammen så sier de noe om de mulighetene den økonomiske støtten gir, og det sier noe om spennvidden og bredden i de forskjellige tiltakene som gjøres ute i menigheter og organisasjoner.

Kirken i Tinn

Helt siden jeg var 14 år og valgt inn som kasserer i styret i Justus Gospelkor (Ski menighet) har jeg forholdt meg til K-stud. Jeg har ikke tall på hvor mange søknadsskjemaer (den gang på papir, og i dag på nett) som jeg har sendt inn siden den gang. Nå er jeg blitt 40 år, og jeg jobber fulltid som diakon i Den norske kirke.

Vi har flere diakonale prosjekter gående som er avhengig av den økonomiske støtten som vi får fra K-stud. Soul Children (kor for ungdom), babysangkursene, daghøyskolen for asylsøkere – alle disse tiltakene er finansiert ved hjelp av kontingenter, men er avhengig av økonomisk støtte fra K-stud i tillegg for å kunne driftes. Kurset for asylsøkere er ikke dyrt å drifte, men det koster litt hver gang vi møtes. Vi har undervisning om psykososiale temaer og vi spiser varm lunsj sammen som blir laget av de ulike deltakerne.

Det økonomiske bidraget sikrer jevn drift og gjør at vi kan fortsette med et høyt aktivitetsnivå for barn, unge og voksne i kirken.

Diakon Silje Sjøtveit
Kirken i Tinn (Telemark)

 

Salt Bergenskirken

Da jeg ble en del av Salt Bergenskirken for fem år siden var noe av det første jeg engasjerte meg i smågrupper. Smågruppen ble ikke bare et læringsfelleskap hvor jeg fikk vokse i troen og mer kunnskap om Bibelen, det ble også en sosial arena som gjorde at jeg fant meg raskt til rette i en ny by og en ny kirke. Smågruppen ble også en arena for personlig utvikling og ledertrening. Etter noen måneder i gruppen ble jeg nestleder, og etter omtrent et år tok jeg over lederansvaret i gruppen. Den opplæringen og grunnleggende lederkunnskapen jeg har fått i smågruppen har vært veldig viktig for lederansvarene jeg har på andre arenaer av livet – i og utenfor kirken.

I dag har jeg ansvar for alle smågruppene i Salt. Per dags dato er det 127 smågrupper i kirken; grupper hvor mennesker sammen kan lære om tro, dele livet, og skape et inkluderende felleskap. Mange av disse gruppene har en høy andel internasjonale mennesker som raskt blir kjent med nordmenn og andre internasjonale, og slik har også gruppene en integrerende effekt.

Hvert semester mottar vi i Salt økonomisk støtte til gruppene fra K-stud. Denne støtten er viktig for oss som kirke, og vi bruker den til å utvikle og trene ledere i gruppene. Hver uke sendes det ut en plan for pedagogisk samtale i gruppen og månedlig har vi ledersamlinger eller ledertreningskvelder hvor vi utvikler ledere og nestledere videre. Ved anledninger har vi kjøpt inn bøker i hopetall til våre ledere, slik at de skal kunne vokse i kunnskap om et tema, og kunne hjelpe smågruppen sin til å vite mer om gitt tema.

For mange av våre ledere er ledererfaringen de får i smågruppen første steg i lederskap, og mange opplever at det er en veldig nyttig og relevant erfaring når man går ut i arbeidslivet.

Elisabet F. Giske

Smågruppeansvarlig i Salt Bergenskirken

 

Foto: Salt Bergenskirken v/Stipi Kervell

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!